پیش نیاز این دوره HSK2 و یا شرکت در دوره مقدماتی زبان چینی می باشد.

 دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد

(اعضا اتاق بازرگانی تهران از 20% تخفیف ویژه برخوردار هستند)

 (همراه با گواهینامه دوزبانه از اتاق بازرگانی تهران)

اطلاعات بیشتر

 

 

سر فصل های دوره


 • جلسه اول-
 • گفتگوی اول: تعیین قرار ملاقات، زمان و مکان آن، معرفی رسمی شرکت خود
 • گفتگوی دوم: به استقبال میهمان رفتن و بردن او به ضیافت کاری و معرفی او به دیگر میهمانان
 • گفتگوی سوم: رزرو هتل برای هیات تجاری، بازدیدهای کاری
 • گفتگوی چهارم: آغاز کردن جلسه، سخنرانی در جلسه
 • گفتگوی پنجم: به بدرقه میهمانان رفتن و خداحافظی کردن با آنها
 • نگارش ایمیل برای ارسال گزارش کاری و تعیین قرار کاری بعدی با آنها
 • جلسه دوم
 • کاربرد واژه به معنی "این"
 • کاربرد واژه به معنی "دادن"
 •  تفاوت واژه های 几点 و 什么时候 به ترتیب به معنی "چه ساعتی" و "چه زمانی"
 • کاربرد واژه به معنی "هر"
 • کاربرد واژه به معنی "است"
 • کاربرد واژه به عنوان کسره مالکیت در مضاف و مضاف الیه
 • ساده ترین جمله ی پرسشی با واژه به معنی "آیا"
 • کاربرد واژه 可以 به معنی "توانستن-ممکن بودن"
 • کاربرد واژه به معنی "به"
 •  منفی کردن با واژه ی به معنی "نه"
 • کسره مالکیت در بیان نسبت های خانوادگی
 • کاربرد واژه به معنی "داشتن"
 •  بیان تعداد اعضای خانواده با واژه به معنی "نان خور"
 • کاربرد واژه به معنی "در"
 • کاربرد واژه به معنی "و"
 •  بیان نسبت های خانوادگی بر اساس کوچکی و بزرگی
 • کاربرد واژه به معنی "چطور"
 • کاربرد واژه به معنی "همچنین"
 • کاربرد واژه بعنوان کسره مالکیت در ترکیبات صفت و موصوفی
 • کاربرد واژه به معنی "نیم" در وزن
 • جلسه سوم
 • کاربرد واژه بعنوان واحد شمارش انسان ها در مواقع احترام گذاشتن به آنها
 • کاربرد واژه بعنوان "پیشنهاد دادن"
 • کاربرد واژه 有点儿 به معنی "کمی"
 • کاربرد واژه به معنی "تر" در بیان مقدار زیاد صفتی در چیزی
 • کاربرد واژه به عنوان یکی از راه های جمع بستن اسامی مفرد
 • کاربرد واژه 好的 به معنی "باشد"
 •  ساختار 一点儿+ صفت به عنوان "تقاضا"
 • کاربرد واژه به معنی "سیر شدن"
 • کاربرد واژه برای بیان تغییر در چیزی
 • کاربرد واژه به معنی "نسبت به" در جملات مقایسه ای
 • کاربرد واژه 怎么 به معنی "چگونه"
 • کاربرد ساختار برای بیان مقدار زیاد یک صفتی در چیزی
 • کاربرد واژه به معنی "دوباره"
 • کاربرد ساختار به معنی "از این تا آن"
 • جلسه چهارم
 • کاربرد ساختار به معنی "نه این نه آن"
 • کاربرد واژه 很少 برای بیان مقدار کمی از کاری
 • کاربرد واژه به معنی "قرض دادن یا قرض گرفتن"
 • کاربرد ساختار 一就 به معنی "تا این شد آن شد"
 • کاربرد واژه برای نهی کردن کسی از کاری
 • کاربرد ساختار 越来越 به معنی "رفته رفته"
 • کاربرد ساختار برای بیان اینکه کاری کم مانده اتفاق بیافتد
 • کاربرد واژه به معنی کاری که در گذشته انجام نشده است
 • واحد شمارش های ، و
 • کاربرد واژه برای بیان کاری که در حال حاضر انجام شده و تمام شده است
 • کاربرد واژه به معنی "آن"
 • کاربرد اصطلاح 听你的 به معنی "هر چه تو بگویی"
 • کاربرد واژه 所以 به معنی "بنابراین"
 • جلسه پنجم
 • کاربرد ساختار 只有 به معنی "اگر این باشد آن می شود"
 • کاربرد واژه های 爱好، 兴趣 و 做什么 برای بیان علاقمندی ها و پرسش از آنها
 • کاربرد واژه به معنی "باید"
 • کاربرد واژه به معنی "چون"
 • کاربرد واژه 正在 برای بیان کاری که در حال حاضر در حال انجام شدن است
 • کاربرد ساختار 怎么老 برای بیان اتفاق افتادن مکرر یک چیزی
 • کاربرد واژه به معنی "فن"
 • کاربرد واژه 很多 به معنی "خیلی زیاد"
 • کاربرد واژه به معنی "همه، همگی"
 • کاربرد ساختار 如果 به معنی "اگر اینگونه شود آنگونه می شود"
 • کاربرد ساختار +عدد+زمان|بازه ی زمانی+ برای بیان انجام متناوب کاری
 • کاربرد ساختار به معنی "اینگونه هست که هست با این حال من آن کار را که باید انجام می دهم"
 • کاربرد ساختار فعل+مکان+زمان برای بیان کاری که در جایی انجام می شود
 • کاربرد واژه 一直 به معنی "یکسره، همواره"
 • کاربرد ساختار اسم+بازه ای از زمان+فعل برای بیان انجام کاری در یک مدت تعریف شده
 • کاربرد واژه به معنی کاری که در گذشته انجام شده و تمام شده است (ماضی بعید)
 • کاربرد ساختار برای بیان تاکید در چیزی
 • جلسه ششم
 • طرز خواندن اعداد کسری
 • طرز خواندن اعداد اعشار
 • طرز بیان اعداد تقریبی
 • کاربرد واژه برای بیان مضرب
 • بیان جزئی از کل یک چیزی
 • کاربرد واژه برای بیان مقایسه
 • کاربرد واژه 虽然 به معنی "اگرچه"
 • کاربرد واژه به معنی "هنوز، همچنان"
 • کاربرد واژه به معنی "پس"
 • کاربرد ساختار 本来可是所以 به معنی “در اصل قرار بود این باشد اما چون این شد پس آن شد"
 • کاربرد واژه 看来 به معنی "بنظر رسیدن"
 • کاربرد واژه به معنی "من" و "ما"
 • کاربرد واژه به معنی "سمت، طرف"
 • کاربرد ساختارهای سه گانه مکان++چیزی|چیزی++مکان|چیزی++فعل+مکان
 • کاربرد ساختارهای +فعل دوتایی|صفت++صفت+روشی برای تعریف اشخاص
 • کاربرد ساختار||||+عدد+برای پرسش درباره ی موقعیت چیزی
 • کاربرد ساختار+اسم به معنی "مال کسی یا چیزی بودن"
 • کاربرد ساختار صفت++不一ب الف برای بیان تفاوت یک صفت در دو چیز
 • کاربرد ساختار صفت+ب++不如|没有الف برای بیان ارجحیت چیزی بر چیزهایی دیگر
 • کاربرد واژه 怎么了 به معنی "چه شده"
 • کاربرد اصطلاح 别提了 برای درخواست از طرف مقابل برای ادامه ندادن موضوعی
 • کاربرد واژه 只好 به معنی "بهتر است که"
 • کاربرد واژه های 然后|以后|后来 به ترتیب به معنی "بالاخره"، "بعد" و "سپس"
 • کاربرد ساختار时候... برای بیان زمان انجام کاری
 • کاربرد واژه 总算 به معنی "سرانجام"
 • جلسه هفتم
 • کاربرد ساختار فعل++زمان برای بیان کاری که دیرتر از موعد انجام می شود
 • کاربرد اصطلاح ... 这样的 برای توضیح دادن  به معنی قضیه از این قرار است که
 • کاربرد واژه به معنی "را"
 • کاربرد واژه 说好به معنی "گفتیم که خوب است آن کار را انجام دهیم"
 • کاربرد واژه به معنی "احتمالا، شاید"
 • کاربرد ساختار 还是 به معنی "یا" در جملات پرسشی
 • کاربرد واژه های 请假|准假|加班  "اضافه کاری"، "مرخصی دادن" و "مرخصی گرفتن"
 • کاربرد اصطلاح 怎么行 به معنی "چطور ممکن است"
 • کاربرد ساختار صفت+فعل+ برای بیان رفتاری که عادت شده
 • کاربرد ساختار 不是就是 به معنی "این نیست آن است"
 • کاربرد اصطلاح 再也不 به معنی "دیگر تکرار نمی کنم"
 • کاربرد ساختار+جمله پرسشی+不知道 برای بیان نمی دانم چه کار کنم خوب باشد
 • کاربرد ساختار برای بیان قطعیت انجام کاری
 • کاربرد ساختار +صفت+ برای بیان به اندازه کافی بالا بودن درجه ای از چیزی
 • کاربرد ساختار 总的来说只是... به معنی در کل این است ولی این است
 • کاربرد ساختار فعل+最好 به معنی "بهتر است که آن فعل را انجام دهی" 
 • کاربرد اصطلاح 哪儿啊 به معنی "نه بابا"
 • کاربرد اصطلاح 看你说的 به معنی ببین چه می گوید ها
 • کاربرد واژه های |不巧 به معنی "اتفاقا“
 • کاربرد ساختار فعل+مکان+زمان+ به معنی "از"
 • جلسه هشتم
 • کاربرد واژه 亲自 به معنی "خودش شخصا"
 • کاربرد ساختار فعل++اسم+ به معنی "حتی این کار را هم نمی توانم انجام دهم"
 • کاربرد ساختار فعل+فرد2++فرد1 به معنی "گذاشتن، اجازه دادن"
 • کاربرد واژه |برای بیان آرزو و دعا کردن برای کسی
 • کاربرد واژه به معنی "هر یک"
 • کاربرد اصطلاح 乎乎 بعد از صفت به معنی "زننده بودن آن صفت"
 • کاربرد ساختار 处都 به معنی "در همه جا"
 • کاربرد واژه قبل از فعل به معنی "باعث آن فعل شدن"
 • کاربرد ساختار فعل++زمان|بازه زمانی+ برای بیان زود اتفاق افتادن آن فعل
 • کاربرد ساختار 透了 برای بیان اینکه اتفاق بدی به حادترین حالت خود رسیده است
 • کاربرد ساختار 只要 برای بیان اینکه اگر اینگونه شود آنگونه خواهد شد
 • کاربرد ساختار 说不让只是罢了 به معنی "نمی شود گفت همین است و بس"
 • کاربرد ساختار什么+صفت به معنی "صفت چی"
 • کاربرد اصطلاح 家常便 به معنی "به راحتی غذای خانه"
 • کاربرد ساختار برای بیان سپاسگزاری از کسی
 • کاربرد واژه 不然 به معنی "در غیر اینصورت"
 • کاربرد اصطلاح 恭敬不如从命 به معنی "اطاعت بهتر از ادب است"
 • کاربرد ساختار اسم+贵 برای احترام گذاشتن به آن است

مدرس دوره


project-1

سرکار خانم آزاده باقری ⭕️عضو بنیاد بین المللی کنفسیوس ⭕️مدرس دانشگاه مطالعات خارجی پکن ⭕️بنیانگذار رشته کاردانی مترجمی زبان چینی دانشگاه جامع علمی کاربردی ⭕️رئیس مرکز متخصصین ایران و چین ⭕️و صاحب ۳۳ جلد اثر منتشر شده در حوزه زبان و فرهنگ چین

کارشناس دوره


project-1

نام و نام خانوادگی: بهروز هنرور


سمت: کارشناس انفورماتیک

شماره تماس: 88714940

شماره تلفن همراه: 09025445157

اشتراک گذاری دوره

Comments

نظرات کاربران


Related Courses

دوره های مرتبط


تاریخ شروع: 18 تیر 1403 |

دوره آموزشی آنلاین رفع تعهد ارزی کالا


شهریه: 5,300,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 18 تیر 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین رفع تعهد ارزی کالا


دوره آموزشی آنلاین رفع تعهد ارزی کالا

تاریخ شروع: 17 تیر 1403 |

دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


شهریه: 30,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 17 تیر 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

تاریخ شروع: 16 تیر 1403 |

دوره آموزشی آنلاین عملیات فورواردری از صفر تا صد


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 16 تیر 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین عملیات فورواردری از صفر تا صد


دوره آموزشی آنلاین عملیات فورواردری از صفر تا صد

تاریخ شروع: 11 تیر 1403 |

دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد آن


شهریه: 12,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 11 تیر 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد آن


دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد آن

تاریخ شروع: 10 تیر 1403 |

دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی


شهریه: 23,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 10 تیر 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی


دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی

تاریخ شروع: 10 تیر 1403 |

دوره آموزشی آنلاین استراتژی‌های بازاریابی


شهریه: 15,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 10 تیر 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین استراتژی‌های بازاریابی


دوره آموزشی آنلاین استراتژی‌های بازاریابی

تاریخ شروع: 09 تیر 1403 |

دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی


شهریه: 72,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 09 تیر 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی


دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی

تاریخ شروع: 02 تیر 1403 |

دوره آموزشی آنلاین حسابداری کاربردی


شهریه: 15,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 02 تیر 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین حسابداری کاربردی


دوره آموزشی آنلاین حسابداری کاربردی

تاریخ شروع: 29 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین حقوق قراردادهای نفت و گاز


شهریه: 18,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین حقوق قراردادهای نفت و گاز


دوره آموزشی آنلاین حقوق قراردادهای نفت و گاز

تاریخ شروع: 27 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 31,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 27 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای

تاریخ شروع: 26 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره


شهریه: 10,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 26 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره


دوره آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره

تاریخ شروع: 23 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


شهریه: 31,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 23 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل

تاریخ شروع: 22 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین فرایند واردات و اسناد آن


شهریه: 14,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 22 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین فرایند واردات و اسناد آن


دوره آموزشی آنلاین فرایند واردات و اسناد آن

تاریخ شروع: 21 خرداد 1403 |

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


شهریه: 42,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 21 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)

تاریخ شروع: 20 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت خرید و سفارشات خارجی


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 20 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت خرید و سفارشات خارجی


دوره آموزشی آنلاین مدیریت خرید و سفارشات خارجی

تاریخ شروع: 20 خرداد 1403 |

دوره آموزش آنلاین قوانین کاربردی برای مدیران و اعضای هیئت مدیره(بیمه و مالیات، قانون کار، قانون تجارت و... )


شهریه: 14,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 20 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین قوانین کاربردی برای مدیران و اعضای هیئت مدیره(بیمه و مالیات، قانون کار، قانون تجارت و... )


دوره آموزش آنلاین قوانین کاربردی برای مدیران و اعضای هیئت مدیره(بیمه و مالیات، قانون کار، قانون تجارت و... )

تاریخ شروع: 20 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ برای صادرات


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 20 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ برای صادرات


دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ برای صادرات

تاریخ شروع: 20 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین اکسل کاربردی


شهریه: 11,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 20 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اکسل کاربردی


دوره آموزشی آنلاین اکسل کاربردی

تاریخ شروع: 20 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین روشهای پرداخت و اعتبارات اسنادی


شهریه: 17,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 20 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین روشهای پرداخت و اعتبارات اسنادی


دوره آموزشی آنلاین روشهای پرداخت و اعتبارات اسنادی

تاریخ شروع: 19 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین منبع یابی در واردات


شهریه: 14,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 19 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین منبع یابی در واردات


دوره آموزشی آنلاین منبع یابی در واردات

تاریخ شروع: 12 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین ورود به بازار جهانی با سایت آمازون


شهریه: 14,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 12 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ورود به بازار جهانی با سایت آمازون


دوره آموزشی آنلاین ورود به بازار جهانی با سایت آمازون

تاریخ شروع: 12 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین مکالمه و مکاتبات بازرگانی( and Conversation Business Correspondence)


شهریه: 25,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 12 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مکالمه و مکاتبات بازرگانی( and Conversation Business Correspondence)


دوره آموزشی آنلاین مکالمه و مکاتبات بازرگانی( and Conversation Business Correspondence)

تاریخ شروع: 08 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه


شهریه: 13,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 08 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه


دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه

تاریخ شروع: 06 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین طرح تجاری ( (Business Plan


شهریه: 15,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 06 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین طرح تجاری ( (Business Plan


دوره آموزشی آنلاین طرح تجاری ( (Business Plan

تاریخ شروع: 02 خرداد 1403 |

دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات


شهریه: 35,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 02 خرداد 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات


دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات

تاریخ شروع: 31 اردیبهشت 1403 |

دوره آموزشی آنلاین اصول تهیه و تنظیم قراردادها


شهریه: 25,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 31 اردیبهشت 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اصول تهیه و تنظیم قراردادها


دوره آموزشی آنلاین اصول تهیه و تنظیم قراردادها

تاریخ شروع: 30 اردیبهشت 1403 |

دوره آموزشی آنلاین قیمت گذاری کالای صادراتی و وارداتی


شهریه: 19,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 30 اردیبهشت 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین قیمت گذاری کالای صادراتی و وارداتی


دوره آموزشی آنلاین قیمت گذاری کالای صادراتی و وارداتی

تاریخ شروع: 29 اردیبهشت 1403 |

دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد لینکدین


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 اردیبهشت 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد لینکدین


دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد لینکدین

تاریخ شروع: 25 اردیبهشت 1403 |

دوره آموزشی آنلاین حمل و نقل و لجستیک بین المللی


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 25 اردیبهشت 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین حمل و نقل و لجستیک بین المللی


دوره آموزشی آنلاین حمل و نقل و لجستیک بین المللی

تاریخ شروع: 22 اردیبهشت 1403 |

دوره آموزشی مذاکرات تجاری به زبان انگلیسی (Business Negotiation in English)


شهریه: 25,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 22 اردیبهشت 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی مذاکرات تجاری به زبان انگلیسی (Business Negotiation in English)


دوره آموزشی مذاکرات تجاری به زبان انگلیسی (Business Negotiation in English)

تاریخ شروع: 17 اردیبهشت 1403 |

دوره آموزشی آنلاین واکاوی پیشرفته در قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم و بررسی و تحلیل فرایندهای دادخواهی و دادرسی مالیاتی(ویژه نمایندگان اتاق تهران در هیأت های حل اختلاف مالیاتی)


شهریه: رایگان
مجازی

تاریخ شروع: 17 اردیبهشت 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین واکاوی پیشرفته در قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم و بررسی و تحلیل فرایندهای دادخواهی و دادرسی مالیاتی(ویژه نمایندگان اتاق تهران در هیأت های حل اختلاف مالیاتی)


دوره آموزشی آنلاین واکاوی پیشرفته در قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم و بررسی و تحلیل فرایندهای دادخواهی و دادرسی مالیاتی(ویژه نمایندگان اتاق تهران در هیأت های حل اختلاف مالیاتی)

تاریخ شروع: 12 اردیبهشت 1403 |

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence


شهریه: 31,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 12 اردیبهشت 1403 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence


دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence