پادکست

پادکست شماره 1

کارگاه آموزشی پادکست

پادکست شماره 2

دوره آموزشی جامع بازرگانی

پادکست شماره 3

دوره آموزشی تخلفات گمرکی

پادکست شماره 4

طرز فکر کارآفرینی - ذاتی یا اکتسابی

پادکست شماره 5

دوره آموزشی جامع مدیریت منابع انسانی

کتاب الکترونیکی

دانشنامه اکونومیست

مسابقه ی اطلاعات عمومی، به سبک معتبرترین مجله اقتصادی جهان

فیلیپ کاگن، جوسی ریلیپ، جفری کار، جان پریدو، سایمون رایت

نسل امین الضرب - خاطرات ماندگار 48 کارآفرین ایرانی

عناوین مجموعه 11 جلدی: / جلد 1 : زندگی در می زند / جلد 2 : رویاهای طلایی/ جلد..

مجموعه نویسندگان

راهنمای علم اقتصاد - از الف تا ی

درک و فهم اقتصاد

متیو بیشاپ

معمای چین

رقابتهای ژئوپلیتیک در قرن 21 و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا

گردآوری، تلخیص و ترجمه: محمد حسین باقی

ثبات افیون کسب وکارها

روپرت مرسون

سرمایه فراموش شده

محسن گودرزی و همکاران

اقتصاد و دولت در ایران

پژوهشی در باره ریشه ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران

موسی غنی نژاد