کانون ارزیابی وتوسعه شایستگی مدیران

 مقدمه :

منابع انسانی و بویژه مدیران ارشد و میانی و تخصصی از ارکان و سرمایه های اصلی سازمان ها و شرکت ها به شمار می روند . تامین مدیران حرفه ای و ارتقای کارآیی و اثربخشی فعالیت مدیران همواره از دغدغه های اصلی شرکت ها و تشکل های اقتصادی می باشدو به همین دلیل تاکنون مدل ها ، روش ها و تجارب متنوعی در ایران و سایر کشورها برای ارزیابی مدیران معرفی و اجرا شده است .

بسیاری از سازمان های دولتی و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی همچنان از شیوه های سنتی برای ارزیابی و انتخاب مدیران و کارکنان خود استفاده می کنند این سازمانها به مدرک تحصیلی یا دانشگاه محل تحصیل افراد، استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه های سنتی، بدون در نظر گرفتن فاکتورهای دیگردر ارزیابی و انتخاب افراد توجه دارند.

هدف :

در راستای اهداف و رویکرد های اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در حوزه توانمند سازی و افزایش بهره وری و گسترش فرهنگ شایستگی مدیران ، خلاء یک مرکزارزیابی دراتاق احساس گردید .

هدف از ایجاد این مرکز ، شناخت و تعیین یک گروه از کارکنان مستعد و شایسته شرکتها و تشکلهای اقتصادی عضو اتاق تهران جهت واگذاری مسئولیتهای مدیریتی و همچنین رشد و توانمند سازی آنان در مجموعه های ذیربط است.

کانون ارزیابی در اتاق بازرگانی تهران :

موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران بمنظوررسیدن به اهداف فوق اقدام به راه اندازی کانون ارزیابی وتوسعه شایستگی مدیران نموده است .

در هر روز تعدادی از کاندیدهای معرفی شده از سوی شرکت ها و تشکل های اقتصادی عضو اتاق تهران توسط دو یا چند ارزیاب مورد سنجش قرار گرفته و براین اساس نقاط قوت و نقاط قابل بهبود افراد مشخص شده و پس از ارائه بازخوردهای لازم به مدیریت ارشد و فراگیران مجموعه ، براساس اهداف از پیش تعیین شده در دو حالت تصمیم گیری انجام میپذیرد:

  • تصمیم گیری برای انتخاب و استخدام یا ارتقا افراد برای نقشهای مسئولیتی (کانون ارزیابی)
  • تعیین خلاء های شایستگی و حوزه های مورد نیاز برای توسعه آنان (کانون ارزیابی و توسعه)

متخصصین ارزیابی یکی از ارکان کلیدی کانون ارزیابی هستند. لذا به منظور دستیابی به کیفیت بالا در انجام ارزیابی ها و به ویژه در تهیه گزارشات مدیریتی ، بازخورد وبرگزاری جلسات انفرادی با فراگیران، این موسسه از افراد مجرب در این زمینه بهره می‌گیرد.

فرم ثبت نام کانون ارزیابی مدیران

لینک ثبت نام کانون ارزیابی مدیران